Ana sayfa Pratik Bilgiler Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

169
Beyanname Türü Verilme Süresi Son Ödeme Günü
Yıllık Kurumlar Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Nisan Dönemi Nisan ayı sonu
Yıllık Gelir Vergisi İzleyen Yılın 1-25 Mart Dönemi 1.Taksit Mart ayı sonu 2.Taksit Temmuz ayı sonu
Geçici Vergi (3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 14. günü akşamı)

 

1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 14 Mayıs

2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 14 Ağustos

3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 14 Kasım

4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık) 14 Şubat

(3 Aylık dönemi izleyen 2. Ayın 17. günü akşamı)

 

1.Dönem  17 Mayıs

2.Dönem  17 Ağustos

3.Dönem  17 Kasım

4.Dönem  17 Şubat

Katma Değer Vergisi İzleyen Ayın 24.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
Aylık Muhtasar İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
Üç Aylık Muhtasar 3 Aylık dönemi izleyen ayın 23.günü

 

1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 23 Nisan

2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 23 Temmuz

3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 23 Ekim

4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık) 23 Ocak

Beyanname verilen ayın 26.günü

 

1.Dönem 26 Nisan

2.Dönem 26 Temmuz

3.Dönem 26 Ekim

4.Dönem 26 Ocak

Basit Usulde Gelir Vergisi İzleyen Yılın 1- 25 Şubat Dönemi 1.Taksit Şubat ayı sonu, 2.Taksit Haziran ayı sonu
G.V.K Geçici 67. maddeye göre verilecek Beyanname İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
Damga Vergisi İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
K.V Kanunu 15. ve 30. md. Göre yapılan tevkifat ile ilgili muhtasar İzleyen Ayın 23.Günü Beyanname verilen ayın 26.günü
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi (BSMV) İzleyen Ayın 15.Günü Beyanname Verme Süresi İçinde
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) I.Sayılı Listedeki Mallar: İlk 15 gün için aynı ayın 25’i ikinci 15 gün için ertesi ayın 10’u

 

II. Sayılı Listedeki Kayıt ve Tescile Tabi olmayan mallar ile III ve IV sayılı listedeki malların teslimini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar

II. Sayılı Listedeki kayıt ve tescile tabi mallar için işlemlerin tamamlanmasından önce beyanname verilir.       

Beyanname Verme Süresi içinde ödenir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,

-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,

-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir. İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.

-Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.

 

Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Emlak Vergisi

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.

1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır.

1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

 

İlan ve Reklam Vergisi

İlan ve reklam vergisi beyannamesi, ilan ve reklamı kendi adına yapan mükelleflerce ilan ve reklam işi yapılmadan önce ilgili belediyeye verilmesi gerekir. İlan ve reklam işini mutad meslek olarak yapanlar ilan veya reklam vergisi beyannamesini, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye vermek durumundadırlar.

İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

 

Eğlence Vergisi

1-Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır.

2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir.

Ödeme:

1-Biletle girilen yerlerde vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.

2-Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödenir.

3-Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Haberleşme Vergisi

Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir.Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Yangın Sigortası Vergisi

Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiyi ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

Çevre Temizlik Vergisi

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 1 ay içinde ilgili belediyeye bildirim verilir. 1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir. Yeni mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödenmesi taksit dönemleri itibarıyla farklılık arz etmektedir.

 

Özel İletişim Vergisi

Beyannamesi İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.