Ana sayfa Kategori Dışı İhracat İşlemlerinde Hangi Tarihteki Döviz Kuru Esas Alınacaktır?

İhracat İşlemlerinde Hangi Tarihteki Döviz Kuru Esas Alınacaktır?

2652

Günümüzde ihracat yapan işletmelerde kayıtların hangi tarihteki kur üzerinden yapılacağı hususunda sıklıkla kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Aslında bu konu kanun ve tebliğlerde yeterince açıklanmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:

  1. Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.
  2. Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.

Dolayısıyla Katma Değer Vergisi Kanunu açısından ihracat tesliminin gerçekleştiği tarih, malın Türkiye’de Cumhuriyeti Gümrük Hattından çıkarak bir dış ülkeye ulaştığı tarihtir.

Yine 1 Nolu KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “II-A-1.1.1.” bölümünde;

“Mal ihracına ilişkin istisna, ihracatın gerçekleştiği tarih olan gümrük beyannamesinin “kapanma tarihi”ni içine alan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile beyan edilir. İhracat işlemleri iç gümrüklerde yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin sınır gümrüklerince kapatıldığı tarih, ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir.

Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin düzenlenmediği hallerde, malın serbest bölgeye giriş işlemlerinin tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu tarih ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir. Bu tarih, malların serbest bölgeye girişinin yapıldığını gösteren, serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı tarihtir

İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi, istisna ihracatın yapıldığı dönem KDV beyannamesi ile beyan edilir.

İhracat bedeli, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan (kapanma tarihinde Resmi Gazete’de kurlar ilan edilmemiş ise kapanma tarihinden önceki ilk Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunan) T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilir.”

Hükümleri her almaktadır.

Yani kısaca;

Vergiyi doğuran olay, ihracatın fiilen gerçekleştiği, diğer bir ifadeyle ihracata konu malların T.C. gümrük hattını geçerek bir dış ülkeye (veya serbest bölgeye) ulaştığı tarihte meydana gelmektedir.

Bu nedenle; yurt dışı teslimlerin kayıtlara intikalinde; gümrük çıkış beyannamesinin kapanma tarihindeki (fiili ihraç tarihi) T.C. Merkez Bankası döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her iş günü saat 15.30’da gösterge niteliğinde kurlar belirlenmektedir.

Bilindiği gibi gümrük çıkış beyannamesindeki kur, bir önceki günün saat 15.30 itibariyle açıklanan kapanış kurudur.

Örneğin, 22.12.2016 intaç (bitirme, kapanış) tarihi olan bir malın yurt dışı çıkış kuru doğal olarak 21.12.2016 saat 15.30’da belirlenen kur olacaktır. Dolayısıyla faturası örneğin 17.12.2016 olan bir malın yurt dışı çıkışı 22.12.2016 tarihinde gerçekleşiyorsa baz alınacak kur intaç tarihindeki kur olan 22.12.2016 kuru olacaktır. Bu da 21.12.2016 saat 15.30’da belirlenen kapanış kurudur.

Merkez Bankası’nın belirlediği gösterge niteliğindeki bu kurlardan Alış Kuru dikkate alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: İhracatta döviz kuru, ihracat, tarih, gün, döviz, kur, önceki gün kur uygulaması, dövizli faturalarda kur tarihi, tcmb kur, ihracat muhasebe kaydı, ihracatta hangi günün döviz kuru alınır, ihracatta hangi döviz kuru, ihracat döviz kuru, dözivli faturalarda hangi kur baz alınır, ihracat faturalarında hangi kur baz alınır, gümrük çıkış beyannamesi, dövizli işlemlerde hangi kur, bir önceki günün kuru,