Ana sayfa Rehber Mali Müşavir Kimdir? Nasıl Olunur?

Mali Müşavir Kimdir? Nasıl Olunur?

431

Mali Müşavir olmak isteyen genç arkadaşlara yardımcı olmak adına çok fazla detaya girmeden kısa bir bilgilendirme yazısı yazmak istedim. Böylece genel bir fikir edinip gerektiği takdirde daha detaylı bilgi için Tesmer ve Türmob‘un sitelerini ziyaret ederek ilgili mevzuatları okuyabilirler. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleği 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlenmiştir. Kanun hükümlerine göre muhasebe mesleği icrasını hak kazananlara “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”, “Yeminli Mali Müşavir” denir.

 

Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu:

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a- Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c- Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.

 

Nasıl Mali Müşavir Olunur?

Kanunda Mali Müşavir olabilmenin şartları Genel Şartlar ve Özel Şartlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Genel Şartlar:

 1. a) T.C. vatandaşı olmak.
 2. b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
 3. c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 4. e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
 5. f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

Özel Şartlar:

 1. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
 2. En az üç yıl staj yapmış olmak
 3. Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olmak
 4. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış olmak.

Daha açık bir şekilde özetlemek gerekirse; Mali Müşavir olmak isteyen bir kişi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra öncelikle meslek odası tarafından kendilerine verilecek bir staj dosyası düzenlemek, test şeklinde yapılan staja başlama sınavından yeterli puanı almak ve staj boyunca Tesmer tarafından hazırlanan e-use eğitim sistemi vasıtası ile zorunlu eğitim sürecine katılarak online sınavlarda başarı göstermek zorundadır. Staj dosyası, staj süresi boyunca bağlı olduğu odasında kalacak olup, staj boyunca stajyerle ilgili TESMER tarafından istenen tüm belgeler bu staj dosyasında yer alacaktır. Ayrıca stajyerler her yıl yanlarında staj yaptıkları meslek mensubunun değerlendirmesine tutulurlar ve bu 100 puan üzerinden düzenlenen bu “Staj Değerlendirme Formu” bağlı oldukları odadaki staj dosyasına koyulur. Staj değerlendirme notu 60 puanın altında olan adayların stajları iptal edilir.

 

Stajın Ardından

3 yıllık stajın ardından  staj koşullarını yerine getirmiş tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri bağımsız bir sınav komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavlarına katılmak zorundadır. Meslek unvanının elde edilmesi için bu sınavlarda başarılı olmak esastır.

Sınavlar meslek mensubunun teorik ve uygulama bilgisini ölçmek üzere aşağıdaki konulardan ayrı ayrı yapılır:

 1. Finansal Muhasebe,
 2. Finansal Tablolar ve Analizi,
 3. Maliyet Muhasebesi,
 4. Muhasebe Denetimi,
 5. Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
 6. Hukuk; Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku,
 7. Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku.
 8. Sermaye Piyasası Mevzuatı.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına girebilmek için, aday meslek mensubunun stajı tamamlamış ve yanında veya denetim ve gözetiminde staj yaptığı meslek mensubundan staj değerlendirme notu olarak en az 100 üzerinden 60 almış olması gerekir.

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav haklarını süresinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar, altı ay süreyle meslek sınavlarına girme hakkını kaybederler ancak altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara girebilirler.

Bütün bu aşamaları geçen adaylar bağlı bulundukları odadan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı almaya hak kazanırlar. 

 

Yeminli Mali Müşavir Kimdir?

Yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetleri yanında, tasdik işlemlerini de yapma yetkisine sahiptir. Tasdik faaliyeti özellikle vergi beyannameleri ile ekleri ve mali tablolarla ilgili olarak yapılır. Yeminli mali müşavir olabilmek için en az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışmış olmak ve ilgili mesleki sınavı kazanmış olmak şartı aranır. Yeminli mali müşavirler defter tutamazlar ve muhasebe işlemleri yapamazlar.