Ana sayfa Mevzuat Vergi ve SGK Borçlarına Yeniden Yapılandırma (2016) – 6736 Sayılı Kanun

Vergi ve SGK Borçlarına Yeniden Yapılandırma (2016) – 6736 Sayılı Kanun

151

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılandırma, 2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait Vergi Dairesi ve SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsıyor. Bu kapsamda borcunu yeniden yapılandıran mükellefler icra ve haciz işlemlerinden kurtulacak, teşviklerden yararlanabilecek.

Söz konusu Kanunla, kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi ile 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanları getirilmiştir.

 

Söz konusu Kanun ile;

 • 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,
 • Motorlu Taşıtlar ve Trafik Para Cezalarında büyük oranda indirim,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (Varlık Barışı),
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,
 • Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,
 • Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi,
 • 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi,

gibi önemli imkanlar getirilmiştir.

 

6736 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR

Yapılandırma Kapsamındaki Borçlar

Vergi dairelerine;

 • 30 Haziran 2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,
 • 30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezaları,
 • Vadesi Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 tarihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi),

için başvurulabilir.

 

6736 sayılı Kanun kapsamında kesinleşmiş borçlar, 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçlar, davaya konu edilen ihtilaflı alacaklar ile inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler ve pişmanlıkla veya kendiliğinden yapılan beyanlar dolayısıyla yapılandırmaya yönelik açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 

1. KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR

1.1. Kesinleşmiş Vergi Ve Ceza Borçları

Kesinleşmiş borçlarda;

 • Borç asıllarının tamamı,
 • Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin

ödenmesi gerekmektedir.

Bu durumda,

 • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamı,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %50’si,
 • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının

tahsilinden vazgeçilecektir.

 

1.2. İdari Para Cezaları

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş;

 • İdari para cezalarının tamamı,
 • Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,

tahsil edilecektir. Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.

 

1.3. Kanun Kapsamına Giren Diğer Borçlar

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş diğer borçların;

 • Asıllarının tamamının,
 • Faiz, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutar,

tahsil edilecektir. Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.

 

2- 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖDEMESİ DEVAM EDEN BORÇLAR

6552 sayılı Kanuna göre borçlarını yapılandırmış olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödemeleri devam eden mükelleflerin talep etmeleri halinde;

 • Kalan taksitler için 6736 sayılı Kanundan yararlanabilecektir.
 • 6736 sayılı Kanunda öngörülen sürelerde ödemelerini yapabilecektir.
 • 6736 sayılı Kanunun peşin ödeme indirimine ilişkin hükmünden yararlanılabilecektir.

 

3- DAVA KONUSU VERGİ VE CEZALAR

Davaya konu olan ihtilaflı vergi alacakları da bu Kanun kapsamında yapılandırılmaya konu edilebilmektedir.

İhtilaflı vergi alacakları dava aşamasına ve karar durumuna göre %80’e varan oranlarda indirimlerle yapılandırma başvurusuna konu edilebilecek ve sulh yoluyla vergi ihtilafları sonlandırılabilecektir.

Vergi ihtilaflarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 

3.1. İhtilafa Konu Vergi Aslı Ve Cezaları

3.1.1. Dava Açma Süresi Geçmemiş ya da İhtilaf Vergi Mahkemesinde (henüz karara bağlanmamış) ise;

 • Vergi aslının %50’sinin,
 • Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın

ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda,

 • Vergi aslının %50’sinin,
 • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,
 • Gecikme faizi ve zammının

tahsilinden vazgeçilecektir.

 

3.1.2.İhtilaf Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde (henüz karara bağlanmamış) ise;

Vergi Mahkemesince verilmiş en son karara bakılacaktır.

 • En son karar Terkin ise;
 • Vergi aslının %20’sinin,
 • Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın

ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda,

 • Vergi aslının %80’inin,
 • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,
 • gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının

tahsilinden vazgeçilecektir.

 • En son karar Tasdik ya da Tadilen Tasdik ise;
 • Tasdik edilen vergi aslının tamamının,
 • Terkin edilen kısmın %20’sinin,
 • Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın

ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda,

 • Terkin edilen vergi aslının %80’inin,
 • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,
 • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının

tahsilinden vazgeçilecektir.

 

3.2. Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin İhtilaflar

 • Dava açma süresi geçmemiş veya vergi mahkemesinde devam ediyorsa cezanın %25’i,
 • En son karar terkin ise terkin edilen cezanın %10’u,
 • En son karar tasdik veya tadilen tasdik ise;
 • Tasdik edilen cezanın %50’si
 • Terkin edilen kısmın %10’u

ödenecektir. Kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

 

3.3. İdari Para Cezalarına İlişkin İhtilaflar

 • Dava açma süresi geçmemiş veya dava ilk derece mahkemesinde ise %50’si,
 • En son karar terkin ise terkin edilen cezanın %20’si,
 • En son karar tasdik veya tadilen tasdik ise;
 • Tasdik edilen cezanın tamamı,
 • Terkin edilen cezanın %20’si

ödenecektir. Kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödenmesi gereken idari para cezasına ilişkin gecikme zammı ve faizi gibi fer’i alacaklar yerine güncelleme oranı (Yİ-ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutarın ödenmesi halinde; gecikme zammı ve faizi gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

4- DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEDE OLANLARA GETİRİLEN İMKÂNLAR

30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten

önce başlanıldığı halde tamamlanmamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine, bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, devam edilecektir.

Kanun hükmünden yararlanılabilmesi için, inceleme ve takdir işlemleri tamamlandıktan sonra ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bu durumda:

 • Tarh edilen verginin %50’sinin,
 • Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının,
 • Kanunun yayımlandığı tarihten sonrası için hesaplanacak gecikme faizinin,
 • Vergi aslına bağlı olmayan (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) cezanın %25’inin,

ödenmesi şartıyla,

 • Vergi aslının kalan %50’sinin,
 • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %75’inin,
 • Gecikme faizinin tamamının

tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödemeler, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. Bu hükümden yararlanılabilmesi için dava açılmaması şarttır.

 

5- PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLMESİ

30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere ait beyan edilmemiş vergiye tabi gelir ve kazançların (tapu harcı, kira geliri, değer artışı kazancı, vb.) pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle Kanun kapsamında beyan edilmesi mümkündür.

Bu durumda tahakkuk eden;

 • Verginin tamamı,
 • Pişmanlık zammı ve faiz yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar

tahsil edilecek; ceza, zam ve faizlerin tahsilinden vazgeçilecektir.

Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında diğer ücret geliri elde eden ve

 • Basit usule tabi ticaret erbabının yanında çalışanlar,
 • Özel hizmetlerdeki şoförler
 • Özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri
 • Kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışan diğer ücret geliri elde eden mükellefler

2016 yılı gelir vergilerini süresinde tarh ettirmemiş ise 2 ay içinde vergilerini tarh ettirebileceklerdir.

Bu takdirde geçmişe yönelik gelir vergisi ve vergi cezası aranılmayacaktır.

 

6- BAŞVURU VE ÖDEME

6.1. Başvuru Yeri ve Süresi

Başvurularınızı,

 • Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
 • Bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla,

yapabilirsiniz.

 

Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaklardır.

Başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için başvurunuzu son günlere bırakmayınız.

 

6.2. Peşin veya Taksitle Ödeme

 • Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.
 • Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılacaktır.
 • Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacaktır.
 • Peşin ödemelerde, Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %50 indirim yapılacaktır.

 

Örneğin; borçlarını yapılandırmak için vergi dairesine başvuruda bulunan mükellef, peşin ödeme seçeneğini tercih etmiştir. Vergi aslı tutarı 20.000,00 TL, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar ise 6.200,00 TL olmak üzere toplam 26.200,00 TL olarak yapılandırılmıştır.

Yapılandırılan borç peşin ödenmek istendiğinde; zam ve faiz yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutardan %50 indirim yapılacaktır. Bu durumda, mükellef Yİ-ÜFE tutarı olarak [6.200,00 – (6.200,00 x %50)=] 3.100,00 TL, toplamda 23.100,00 TL ödeme yapmak suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

 • Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalan taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.
 • Taksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlar aşağıda yer alan katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecektir.

 

6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045
9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083
12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105
18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15

 

 • Yapılandırılan borçlar, Başkanlığımızın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden kredi kartıyla veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara ödenebilecektir.
 • Borçların, başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla taksitte ödenmesi mümkün değildir. Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.
 • Örneğin; başvuru sırasında 9 taksitte ödeme seçeneği tercih edildiğinde daha sonra ödemelerin 12 taksite dönüştürülmesi mümkün değil iken, 12 taksitte ödeme seçeneği tercih edilmişse borcun 9 taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda uygulanacak katsayı 9 taksite göre yeniden düzeltilecektir.

 

6.3. Kredi Kartı İle Ödeme İmkanı

 • Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan internet vergi dairesinden yapılabilecektir.
 • Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacaktır.
 • Kredi kartıyla, bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkündür. Birden fazla taksitin ödenmesi durumunda, kredi kartının kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlar, taksitin ilgili olduğu ayda hesap ekstresine yansıtılacaktır.
 • Kredi kartı ile yapılan ödemelere ilişkin tutarların, bankaya ödenmesi gereken tarih daha sonraki bir tarih olmasına rağmen, işlem anında vergi dairesine olan borçlar ödeme tutarı kadar sonlanacaktır.

 

6.4. Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

 

7- YAPILANDIRMADAN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI

Kanun hükümlerinden yararlanmak için iki önemli şart aşağıda belirtilmiştir.

 • Taksitlendirilen borçlar içinde; Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi, Gelir veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi borcu bulunuyor ise bu vergiler ile ilgili olarak taksit ödeme süresi boyunca beyan edilip tahakkuk edecek tutarların da süresinde ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, yukarıda belirtilen vergiler ile ilgili beyan edilip tahakkuk edecek tutarların bir takvim yılında iki defadan fazla süresinde ödenmemesi durumunda kanun hükümleri ihlal edilmiş olacaktır.

 • Mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin dava açmamaları ve açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. Mükellefler başvuruları sırasında dava açmayacaklarını, açmış oldukları davalardan vazgeçtiklerini ve diğer kanun yollarına başvurmayacaklarını yazılı beyan edeceklerdir.